เข็มทอง อุษา, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, and จุฑาภิสิทธิ์ สืบวงศ์. 2015. “อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):60-74. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659.