อุปนิสากร สุพัตรา, สมหมาย ทิพย์พิมล, วัฒนประสาน ปิยะนัยต์, and บุญรัตน์ จารุวรรณ. 2015. “การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):86-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663.