หวนศรี กนกวรรณ, and อิสระมาลัย แสงอรุณ. 2015. “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):101-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664.