สวัสดิพานิช นันทกา, เผือกเทศ ศุภาว์, สริยาภรณ์ อังคณา, and เชาวน์เมธากิจ ชุลีพร. 2016. “ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย”. Thai Journal of Nursing Council 30 (3):39-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175.