ศรีนารัตน์ นันธิพร, โตสิงห์ อรพรรณ, ดนัยดุษฎีกุล สุพร, and วงษ์คงคำ เกศศิริ. 2016. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้”. Thai Journal of Nursing Council 30 (4):19-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183.