สรรพวีรวงศ์ จิราภรณ์, เผือกคง นิฤมล, and หนุเจริญกุล สมจิต. 2013. “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท”. Thai Journal of Nursing Council 27 (2):17-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366.