ธีรชิตกุล จุลจิรา, นาคะ ขนิษฐา, and บุญพัฒน์ ปิยะภรณ์. 2013. “การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา”. Thai Journal of Nursing Council 27 (2):134-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382.