อรทัย พิศสมัย, and เต็งเกียรติ์ตระกูล ศรีเวียงแก้ว. 2013. “การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):29-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5454.