หาญประสิทธิ์คำ ขนิตฐา, นามจันทรา รัชนี, หนุเจริญกุล สมจิต, ศุภเมธาพร ปิ่นหทัย, นทีธนสมบัติ กนกพร, and สร้อยวงศ์ ประทุม. 2013. “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):45-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459.