มะมม จิณพิชญ์ชา. 2013. “ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):63-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462.