เอี่ยมจันทร์ประทีป สดากาญจน์, แซ่เซี้ย วิภา, and คู่พันธวี เนตรนภา. 2013. “ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):77-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465.