วงศ์สุรประกิต สถิตย์, and สันติประสิทธิ์กุล สมพร. 2013. “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):91-105. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471.