คล้ายมุข บุษบา. 2013. “ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):106-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473.