ทรงมัจฉา จิตติมา, พุฒิวนิชพงศ์ วิมลนันท์, and สิทธิมงคล ยาใจ. 2013. “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์”. Thai Journal of Nursing Council 27 (3):116-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479.