สมกำลัง พัชนี, and ไชยสิทธิ์ ยุทธชัย. 2013. “แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 27 (4):16-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488.