จิรวัฒน์กุล ศิริพร, ส่งวัฒนา ประณีต, รุ่งเรืองกลกิจ สมพร, ฟองแก้ว วารุณี, เดียวอิศเรศ วรรณี, สินธุ ศิริอร, and ชินลํ้าประเสริฐ นันทพันธ์. 2013. “ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย”. Thai Journal of Nursing Council 27 (4):26-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497.