นิลมานัต กิตติกร, มัชฌิม เยาวรัตน์, มานะสุรการ จารุวรรณ, คงสุวรรณ วราภรณ์, มีสุนทร กรรทิมา, and พรหมพาหกุล ชุลีพร. 2016. “การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context”. Thai Journal of Nursing Council 31 (3):37-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448.