เผือกเทศ ศุภาว์, สวัสดิพานิช นันทกา, เขษมโอภาส เดือนทิพย์, โลหาชีวะ สุจรรยา, ทองไพบูลย์ พิมพิไล, โรจนประเสริฐ พิไลลักษณ์, จันทร์ขาว ชลดา, รอยกุลเจริญ วรุณยุพา, สริยาภรณ์ อังคณา, and เชาวน์เมธากิจ ชุลีพร. 2017. “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates”. Thai Journal of Nursing Council 32 (1):94-114. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190.