สิริคุตจตุพรกมลพร, วิโรจน์รัตน์วิราพรรณ, and จิตรมนตรีนารีรัตน์. 2017. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients”. Thai Journal of Nursing Council 32 (1), 81-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/82615.