ราชวงศ์ วันทกานต์, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, กิมปี สุวิมล, and เอี่ยมวนานนทชัย นันทกานต์. 2013. “ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 28 (1):34-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857.