นิลมานัต กิตติกร, นาคะ ขนิษฐา, คงอินทร์ วิภาวี, แซ่จิว เอมอร, ไชยลังกา พัชรียา, and บุญพัฒน์ ปิยะภรณ์. 2013. “ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council 28 (1):75-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8987.