นิ่มทัศนศิริ อรัญญา, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, โตสิงห์ อรพรรณ, and สนั่นศิลป์ วิมลลักษณ์. 2013. “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง”. Thai Journal of Nursing Council 28 (1):111-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021.