บุญเชียง วราภรณ์, เตือนราษฎร์ วิลาวัณย์, ฟองแก้ว วารุณี, and กลั่นกลิ่น พิมพาภรณ์. 2013. “ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ”. Thai Journal of Nursing Council 28 (1):124-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025.