วาณิชย์กุล นภาพร, พึ่งผาสุก สุขมาพร, ต่อสกุลแก้ว ทิพา, and อุทริยะประสิทธิ์ เกศรินทร์. 2017. “ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง”. Thai Journal of Nursing Council 32 (2):111-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332.