แก้วแสง พัฒธมณฑ์, and อิสระมาลัย แสงอรุณ. 2017. “การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก”. Thai Journal of Nursing Council 32 (3):91-103. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/92502.