ขุมทอง น., พาหุวัฒนกร ว., เสรีเสถียร เ. and อยู่สำราญ ฉ. (2013) “ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ”, Thai Journal of Nursing Council, 28(2), pp. 88–97. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650 (Accessed: 27 January 2023).