หมื่นรังษี จ., ธงชัย ฉ. and สำราญญาติ ม. (2013) “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด”, Thai Journal of Nursing Council, 28(2), pp. 30–43. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651 (Accessed: 5 February 2023).