แก้วเต็ม ย. (2014) “กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 28(3), pp. 5–18. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738 (Accessed: 1 December 2022).