สังขมุณีจินดา ก., นิลมานัต ก. and กิจรุ่งโรจน์ ล. (2014) “มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด”, Thai Journal of Nursing Council, 28(3), pp. 32–42. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744 (Accessed: 8 October 2022).