ชอบการไร่ส., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., โตสิงห์อ. and วรรธนอภิสิทธิ์ธ. (1) “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”, Thai Journal of Nursing Council, 28(3), pp. 68-79. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749 (Accessed: 12August2020).