ธงชัย ฉ. and หนุเจริญกุล ส. (2014) “ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา”, Thai Journal of Nursing Council, 28(3), pp. 80–91. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750 (Accessed: 8 October 2022).