ศรีวิชัย เ., ฝึกฝน ก. and ปินใจ พ. (2014) “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์”, Thai Journal of Nursing Council, 28(3), pp. 95–107. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751 (Accessed: 4 December 2022).