สวัสดิพานิช น. and อภัยจิรรัตน์ จ. (2014) “สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง”, Thai Journal of Nursing Council, 28(3), pp. 123–134. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753 (Accessed: 4 December 2022).