สวมชัยภูมิ ก., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ. and มั่นสมบูรณ์ อ. (2019) “Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage”, Thai Journal of Nursing Council, 34(4), pp. 34–47. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/166192 (Accessed: 9 December 2022).