นิลมานัต ก., อุดชุมพิสัย ม., พจมานพงศ์ ภ. and นิยมไทย น. (2019) “Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context”, Thai Journal of Nursing Council, 34(2), pp. 76–93. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752 (Accessed: 8 October 2022).