ลี้ฮั่วฮวด จ., พาหุวัฒนกร ว. and เสรีเสถียร เ. (2013) “ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ”, Thai Journal of Nursing Council, 28(4), pp. 5–15. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980 (Accessed: 5 February 2023).