ไชยรินทร์ฤ., ฉันท์เรืองวณิชย์ว. and โตสิงห์อ. (1) “การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 28(4), pp. 16-30. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16996 (Accessed: 26February2020).