สะมาแอ น., นิลมานัต ก. and คงสุวรรณ ว. (2013) “ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู”, Thai Journal of Nursing Council, 28(4), pp. 31–43. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998 (Accessed: 7 October 2022).