คุณกิตติว. (1) “ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช”, Thai Journal of Nursing Council, 28(4), pp. 121-133. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17011 (Accessed: 16June2021).