หาสาสน์ศรี น., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ. and ริยาพันธ์ ศ. (2019) “Factors Predicting Shock in Emergency Patients”, Thai Journal of Nursing Council, 34(3), pp. 60–75. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801 (Accessed: 5 February 2023).