ไทยประดิษฐ์ ส., แซ่เซี้ย ว. and ฐานิวัฒนานนท์ เ. (2014) “ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั”, Thai Journal of Nursing Council, 29(1), pp. 43–54. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18617 (Accessed: 8 October 2022).