ธนอมรพงศ์ ช., กิมปี ส., ฉายพุทธ ป., วงษ์คงคำ เ. and เกษกุล ภ. (2014) “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด”, Thai Journal of Nursing Council, 29(1), pp. 67–81. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621 (Accessed: 31 January 2023).