ศรีวิทะ เ. and ธงชัย ฉ. (2014) “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, Thai Journal of Nursing Council, 29(2), pp. 86–100. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121 (Accessed: 29 January 2023).