เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ. and เอี่ยมรักษา ส. (2012) “การตรวจเต้านมในสตรีไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 15(1), p. 55. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229 (Accessed: 27 January 2023).