ทรายทอง ธ., ปุญญโสพรรณ อ. and นาคะ ข. (2012) “ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา”, Thai Journal of Nursing Council, 19(2), p. 39. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239 (Accessed: 26 November 2022).