อรัญดร ข., เชื้อประไพศิลป์ อ. and โพธิโกสุม ไ. (2012) “ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่”, Thai Journal of Nursing Council, 20(2), p. 44. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244 (Accessed: 30 November 2022).