ธงชัย ฉ. (2012) “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก”, Thai Journal of Nursing Council, 20(2), p. 63. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245 (Accessed: 8 October 2022).