เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 4. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247 (Accessed: 3 December 2022).