ธงชัย ฉ. (2012) “การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 17. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249 (Accessed: 14 August 2022).