หนูคง อ. (2012) “การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 32. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250 (Accessed: 9 August 2022).